คนล้มอย่าข้าม ไม้ล้มจึงข้ามได้

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา                โรงเรียนบ้านลานข่อย
มัธยมศึกษาตอนต้น       วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ปริญญาตรี                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.บัญฑิต                      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น