คนล้มอย่าข้าม ไม้ล้มจึงข้ามได้

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

การใช้ โปรแกรม SPSS
1. นำข้อมูลจากแบบสอบถามมากรอกใน โปรแกรม ตามตัวแปรต่าง ๆ
2. ใช้โปรแกรมในการแปรผล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในงานวิจัย เช่น
    ค่าเฉลี่ย  ค่าความถี่ แล้วแต่เราต้องการจะพิสูจน์


ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม  SPSS
2. ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ  2  หน้า  หน้า  1  data  view  หน้า  2  variable view 
3. กดหน้า  2  variable view 
4.กำหนดค่าในหน้า variable view 
  ช่อง name   พิมพ์ เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3  เรียงจากบนลงล่าง  โดย  a แทนแบบประเมินด้านที่ 1  b  แทนแบบประเมินด้านที่  2  c  แทนแบบประเมินด้านที่  3  และ  d  แทนแบบประเมินด้านที่  4
ช่องwidth   พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ ช่อง deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2) ช่องvalue   ใส่ค่าโดยคลิกขวา  แถวเพศ  ในช่อง  value  พิมพ์  1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2....,d3  ในช่อง  value  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5. หลังจากนั้นกลับมากดหน้า  1  data view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ  แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่  2,3,4  จนครบตามจำนวนคน  โดย
ช่อง  เพศ  หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย  พิมพ์  1  เพศหญิง  พิมพ์  2  
ช่อง  a1  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง  ให้พิมพ์เลข  3 
ช่อง  a2  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์เลข  4 
จนถึง  d4  ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
    คลิก  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4   คลิก ok
   คลิก  transform  เลือก compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tb ใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4    คลิก ok
  คลิก  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tc ใน target variable
- เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4     คลิก ok
   คลิก  transform  เลือก  compute variable   -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3      คลิก ok
   คลิก analyze  เลือก  descriptive statistic เลือก  frequencies เลือกหัวข้อ 
    เพศ,a1,a2,...d3     คลิก ok แสดงประมวลผล
8. ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น
9. ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมที่ 4

   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา   ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นที่เป็นป่าพรุ
พืชเศรษฐกิจชอง ตำบลเคร็งคือกระจูด  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพจักสานอุปกรณ์ของใช้ด้วยกระจูด ฉะนั้นนักเรียนของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยามีความสามารถในการจักสานอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้
      จุดเด่นของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม คือ นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
      จุดด้อย คือ นักเรียนยังไม่รู้เท่าทันสังคมภายนอกเท่าที่ควรเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือของสิ่งที่ไม่ดี
      โอกาศที่จะพัฒนา  โรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทาง   ทางด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
       บุคลากรโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม  จำนวน 19 คน   นักเรียนทั้งหมด  231  คน  นักเรียนชาย 106  คน  นักเรียนหญิง  125  คน  ในการจัดเก็บข้อมููลต่าง ๆ ของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมมีการจัดเก็บอย่างดี สะดวกในการค้นหาข้อมูล มีบุคลากรวัยหนุ่มสาวในการทำงานฉะนั้นเหมาะที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง
       นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมคือ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านเวปไซด์ เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลในการทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
       ดังนั้น นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม คือ ให้ครูทุกคนสร้าง บล็อก ส่วนตัวทุกคนเพื่อจะได้นำข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มไว้ในบล็อกของตนเอง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา 83 หมู่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา                โรงเรียนบ้านลานข่อย
มัธยมศึกษาตอนต้น       วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ปริญญาตรี                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.บัญฑิต                      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช