คนล้มอย่าข้าม ไม้ล้มจึงข้ามได้

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

การใช้ โปรแกรม SPSS
1. นำข้อมูลจากแบบสอบถามมากรอกใน โปรแกรม ตามตัวแปรต่าง ๆ
2. ใช้โปรแกรมในการแปรผล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในงานวิจัย เช่น
    ค่าเฉลี่ย  ค่าความถี่ แล้วแต่เราต้องการจะพิสูจน์


ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม  SPSS
2. ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ  2  หน้า  หน้า  1  data  view  หน้า  2  variable view 
3. กดหน้า  2  variable view 
4.กำหนดค่าในหน้า variable view 
  ช่อง name   พิมพ์ เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3  เรียงจากบนลงล่าง  โดย  a แทนแบบประเมินด้านที่ 1  b  แทนแบบประเมินด้านที่  2  c  แทนแบบประเมินด้านที่  3  และ  d  แทนแบบประเมินด้านที่  4
ช่องwidth   พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ ช่อง deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2) ช่องvalue   ใส่ค่าโดยคลิกขวา  แถวเพศ  ในช่อง  value  พิมพ์  1ชาย  2หญิง  ส่วนแถว a1,a2....,d3  ในช่อง  value  ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5. หลังจากนั้นกลับมากดหน้า  1  data view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ  แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่  2,3,4  จนครบตามจำนวนคน  โดย
ช่อง  เพศ  หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย  พิมพ์  1  เพศหญิง  พิมพ์  2  
ช่อง  a1  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง  ให้พิมพ์เลข  3 
ช่อง  a2  หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก  ให้พิมพ์เลข  4 
จนถึง  d4  ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
    คลิก  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4   คลิก ok
   คลิก  transform  เลือก compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tb ใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4    คลิก ok
  คลิก  transform  เลือก  compute  variable  -  พิมพ์หัวข้อ tc ใน target variable
- เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4     คลิก ok
   คลิก  transform  เลือก  compute variable   -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3      คลิก ok
   คลิก analyze  เลือก  descriptive statistic เลือก  frequencies เลือกหัวข้อ 
    เพศ,a1,a2,...d3     คลิก ok แสดงประมวลผล
8. ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น
9. ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น