คนล้มอย่าข้าม ไม้ล้มจึงข้ามได้

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา   ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพื้นที่เป็นป่าพรุ
พืชเศรษฐกิจชอง ตำบลเคร็งคือกระจูด  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพจักสานอุปกรณ์ของใช้ด้วยกระจูด ฉะนั้นนักเรียนของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยามีความสามารถในการจักสานอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้
      จุดเด่นของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม คือ นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
      จุดด้อย คือ นักเรียนยังไม่รู้เท่าทันสังคมภายนอกเท่าที่ควรเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือของสิ่งที่ไม่ดี
      โอกาศที่จะพัฒนา  โรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทาง   ทางด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
       บุคลากรโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม  จำนวน 19 คน   นักเรียนทั้งหมด  231  คน  นักเรียนชาย 106  คน  นักเรียนหญิง  125  คน  ในการจัดเก็บข้อมููลต่าง ๆ ของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมมีการจัดเก็บอย่างดี สะดวกในการค้นหาข้อมูล มีบุคลากรวัยหนุ่มสาวในการทำงานฉะนั้นเหมาะที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง
       นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมคือ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านเวปไซด์ เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลในการทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
       ดังนั้น นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรม คือ ให้ครูทุกคนสร้าง บล็อก ส่วนตัวทุกคนเพื่อจะได้นำข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มไว้ในบล็อกของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น